Klienci Biznesowi

Kancelaria oferuje świadczenie usług prawnych na rzecz klientów prowadzących działalność gospodarczą w formach spółek lub jednoosobowych działalności gospodarczych, a także na rzecz spółdzielni, stowarzyszeń, fundacji oraz organów administracji publicznej. 

  Prowadzimy sprawy:

Z zakresu prawa spółek

 • zakładanie, rejestracja, przekształcania, łączenia, likwidacje spółek prawa handlowego (przygotowanie aktów założycielskich spółek, rejestrowanie spółek w KRS),
 • dokonywanie zmian w umowach spółek oraz wprowadzanie zmian w KRS, 
 • reprezentacja i prowadzenie postępowań z zakresu uchylania i stwierdzania nieważności uchwał zgromadzenia wspólników,
 • przygotowywanie projektów uchwał w zależności od zmian jakie zachodzą w spółkach,
 • reprezentacja i prowadzenie postępowań z zakresu odpowiedzialności cywilnoprawnej członków organów spółek,
 • wsparcie i reprezentacja klienta w negocjacjach,
 • projekty umów, regulaminów, uchwał, statutów, zarządzeń,
 • analizy prawne zawieranych umów,
 • sporządzanie opinii prawnych

Z zakresu prawa gospodarczego

 • dochodzenie roszczeń w sprawach gospodarczych (tj. sporządzanie pozwów w postępowaniu nakazowym, upominawczym, uproszczonym oraz zwykłym w sprawach gospodarczych,
 • reprezentowanie Klientów przed sądami  w sprawach gospodarczych,
 • przygotowywanie sprzeciwów, zarzutów, apelacji, innych pism procesowych,
 • sporządzanie wniosków o zawezwanie do próby ugodowej 

Z zakresu zamówień publicznych

Pomoc w procedurach przetargowych, przygotowywaniu dokumentacji przetargowej, przeprowadzaniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przygotowywaniu ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, sporządzenie  oraz opiniowanie projektów umów zawieranych w ramach zamówień publicznych, przygotowanie odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej oraz skarg do sądu na orzeczenie Izby Odwoławczej.

Z zakresu innych spraw

 • pomoc prawna przy zakładaniu stowarzyszeń, fundacji i uzyskiwaniu przez te podmioty statusu organizacji pożytku publicznego,
 • pomoc prawna dotycząca regulowania stosunków prawnych w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych,
 • sporządzenie wniosków o ogłoszenie upadłości,
 • prowadzenie postępowania naprawczego, 
 • reprezentacja wierzycieli w postępowaniu upadłościowym.