Klienci Indywidualni

Usługi prawne świadczone na rzecz klientów indywidualnych zostały podzielone na dziedziny prawa w taki sposób aby mogli Państwo poznać jakimi sprawami głównie zajmuje się Kancelaria.

Z zakresu prawa cywilnego:

 • sprawy o zapłatę, 
 • ustanowienie drogi koniecznej,
 • naruszenie posiadania, 
 • ustanowienie służebności (osobistych, gruntowych, przesyłowych),
 • zasiedzenie, 
 • eksmisja, odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokali,
 • zniesienie współwłasności, 
 • naruszenie dóbr osobistych, 
 • ubezwłasnowolnienie, 
 • reprezentacja przed sądami i organami administracji publicznej, 
 • odszkodowania za nienależyte wykonanie umów,
 • bezumowne korzystanie z nieruchomości,
 • reprezentacja oraz wsparcie prawne przy nabyciu lub zbyciu nieruchomości,
 • wyodrębnianie lokali,
 • przygotowywanie umów najmu lokali mieszkalnych użytkowych,
 • sprawy o zwrot wywłaszczonych nieruchomości,
 • sprawy o uregulowanie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym 

Z zakresu prawa karnego:

 • obrona w sprawach: karnych, karnoskarbowych, o wykroczenia, w sprawach nieletnich (obejmuje etap postępowania przygotowawczego tj. przed Policją, Prokuraturą lub innymi organami, a także wszystkie etapy postępowania sądowego)
 • reprezentacja osób pokrzywdzonych,
 • sporządzanie wniosków o odroczenie wykonanie kary, 
 • sporządzanie wniosków o warunkowe przedterminowe zwolnienie z zakładu karnego,
 • sporządzanie wniosków o udzielenie przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności, 
 • prowadzenie postępowań związanych z tymczasowym aresztowaniem,
 • reprezentacja oskarżyciela prywatnego, posiłkowego,
 • reprezentacja skazanego w postępowaniu wykonawczym,
 • sporządzanie prywatnych i subsydiarnych aktów oskarżenia, 
 • przygotowywanie pism procesowych, zażaleń, apelacji, kasacji, wniosków o wznowienie postępowania, żądań odszkodowania i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie 

Z zakresu prawa administracyjnego:

 • inicjowanie postępowania administracyjnego oraz sporządzanie pism w toku postępowania administracyjnego,
 • reprezentacja przed organami administracji publicznej, Samorządowym Kolegium Odwoławczym, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • sporządzanie odwołań, zażaleń i opinii prawnych, wniosków o wznowienia postanowienia, stwierdzeń nieważności decyzji, skarg do Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, Sądów Administracyjnych oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 • dokonywanie zgłoszeń i zawiadomień  

Z zakresu prawa rodzinnego:

 • rozwód, separacja,
 • alimenty na rzecz dzieci, małżonka,
 • podział majątku wspólnego małżonków,
 • uregulowanie kontaktów z małoletnimi dziećmi,
 • władza rodzicielska,
 • zaprzeczenie ojcostwa, macierzyństwa,
 • ustalenie ojcostwa, macierzyństwa,
 • sprawy o adopcję

Z zakresu prawa spadkowego:

 • przyjęcie lub odrzucenie spadku,
 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • dział spadku, 
 • dziedziczenie na podstawie testamentu,
 • roszczenia o zachowek,
 • unieważnienie testamentu,
 • zabezpieczenie spadku 

Z zakresu prawa pracy:

Reprezentowanie zarówno pracowników i pracodawców przed sądami powszechnymi w sprawach o:

 • ustalenie istnienia stosunku pracy, 
 • o przywrócenie do pracy lub o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, 
 • mobbing, 
 • zapłatę zaległego wynagrodzenia, 
 • egzekwowanie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,
 • opracowywanie i opiniowanie projektów umów o pracę, umów o zaufaniu poufności, opracowywanie umów o zakazie konkurencji oraz innych umów z zakresu prawa pracy, 
 • odszkodowania z tytułu nieuzasadnionego rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia lub wypowiedzenia takiej umowy,
 • odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy, 
 • ustalenie istnienia stosunku pracy i dochodzenie roszczeń z nim związanych,
 • odpowiedzialność pracownika za szkody oraz powierzone mienie,
 • sporządzanie odwołań od decyzji w sprawach przyznania renty lub emerytury oraz apelacja od wyroków sądu odmawiających prawa do emerytury, bądź renty,
 • sporządzanie sprzeciwów od orzeczeń lekarzy orzeczników ZUS 

Upadłość konsumencka

          Kompleksowa pomoc prawna w zakresie przeprowadzenia upadłości konsumenckiej zarówno na etapie przygotowania wszelkich niezbędnych dokumentów jak również w trakcie postępowania przed sądem.

chanel rolex daytona replica up to 78 percent off choose the best house of replica big bang geneves it is fake rado watches ebay seamaster james bond key pocket cohhcarnage fake watches manufacturers precio de la rolex replica watch with cronometer swiss eta movements luxury replica watches worth tell are fake oris watches speed masters watch uk fake design website distributor